koszyk
twoje konto
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO obowiązujący od dnia 25.12.2014r.

 

I Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania ze sklepu internetowego www.autoradiohifi.pl zwanego dalej Sklepem. Sklep powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
 2. Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.autoradiohifi.com.pl oraz www.autoradiohifi.pl jest firma PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE AUTO HI-FI MACIEJ NOWAK z siedzibą w Warszawie (04-663) ul. Błękitna 89, NIP: 1130143715, REGON: 012832837 wpisana do CEIDG z którym można się kontaktować pod adresem sklepnowakbiuro@wp.eu.
 3. PUH AUTO HI-FI Maciej Nowak prowadzi sprzedaż  detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet jak również w sklepach stacjonarnych.  
 4. Wszystkie produkty dostępne  w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.
 5. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep w szczególności:
 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 

II Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w Sklepie.
 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny na stronie www.autoradiohifi.pl oraz www.autoradiohifi.com.pl 
 3. Sprzedawca - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE AUTO HI-FI MACIEJ NOWAK z siedzibą w Warszawie (04-663) ul. Błękitna 89, NIP: 1130143715, REGON: 012832837 które prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży produktów oraz świadczenia usług.
 4. Konsument / Klient - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Produkt – towary publikowane na łamach Sklepu w celu sprzedaży oferowanych produktów.
 6. Dostawca - firma kurierska, za pośrednictwem której dostarczane są zakupione produkty,
 7. Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Sklepu - przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika.
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów zawarta pomiędzy PUH AUTO HI-FI Maciej Nowak a Użytkownikiem, zawierana za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Zamówienie  - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru, adres do wysłania zamówienia

 

III Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

 1. Sprzedawca zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 2. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3. Sprzedawca informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Prywatności dot. Plików Cookies, udostępnionej pod adresem Sklepu.
 5. W celu korzystania ze Sklepu, Użytkownik powinien posiadać:
 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne o następujących minimalnych wymaganiach technicznych: Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Google Chrome w wersji 25 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 20 lub nowszej, minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli;
 • dostęp do sieci Internet;
 • adres poczty elektronicznej email.
 • w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.
 1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 1. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu, który jest spowodowany siłą wyższą.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami związanymi z polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały możliwie jak najkrócej.

 

IV Zasady składania zamówień za pośrednictwem http://www.autoradiohifi.pl

 1. Informacje o produktach podane na stronie internetowej sklepu w szczególności opisy, parametry techniczne, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Użytkownik w celu złożenia zamówienia „Konta użytkownika” dokonuje wypełnienia formularza podając: imię i nazwisko, ulicę, nr domu, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, ewentualnie NIP i dane do wystawienia Faktury VAT.
 3. Użytkownik składający zamówienie ma obowiązek zapoznania się i akceptacji regulaminu Sklepu dostępnego na stronie sklepu.
 4. Użytkownik przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
 5. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzy zamówienia dla celów należytego wykonania umowy;
 6. przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;
 7. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
 8. dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
 9. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 10. Użytkownik składający zamówienie powinien podać:
 11. nazwę, ilość produktów, kolor (jeżeli jest taka wymagana opcja),
 12. imię i nazwisko odbiorcy,
 13. dokładny adres dostawy,
 14. numer telefonu kontaktowego,
 15. adres e-mail zamawiającego,
 16. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu prawdziwych danych.
 17. Sprzedawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
 18. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, nieaktualne, wprowadzające w błąd, lub naruszające prawa osób trzecich,
 19. dopuści się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

 

V Zasady składania i realizacji zamówienia

 1. Ceny Produktów wyrażone są w złotych i są cenami brutto (zawierają w sobie podatek VAT).
 2. Cena Produktu nie zawiera w sobie kosztów transportu.
 3. Koszty transportu oraz sposób ich wyliczenia wskazane są w Załączniku nr 2 do regulaminu.
 4. Cena zamówienia jest ceną podaną po dokonaniu wyboru rodzaju dostawy oraz sposobu płatności.
 5. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
 6. Użytkownik ma możliwość złożenia zamówienia na Produkt za pomocą przycisku „do koszyka”.
 7. Proces zamawiania przez stronę internetową Sklepu składa się z następujących kroków:
 • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka,
 • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Złóż zamówienie",
 • podanie danych osobowych niezbędnych do zrealizowania umowy, 
 • wybór formy dostawy i płatności,
 • potwierdzenie wprowadzonych danych  przez przycisk "Podsumowanie"
 • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
 1. W trakcie składania zamówienia, od początku do ostatniego kroku zatwierdzającego, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na stronie internetowej informacjami.
 2. Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych wyświetlane jest podsumowanie Zamówienia zawierające:
 • przedmiot zamówienia,
 • jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów,
 • całkowity koszt dostawy,
 • wybraną formę płatności,
 • wybrany sposób dostawy,
 • dane kontaktowe zamawiającego,
 • dane do faktury VAT (jeśli zostanie wybrana opcja wystawienia faktury VAT,
 • dane adresowe odbiorcy,
 1. Po kliknięciu na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient otrzymuje e-mail z informacją dotyczącą zamówienia, zawierający potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 2. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 3. Zamówienia za pośrednictwem Internetu można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok za pomocą formularza zamówienia podając: imię i nazwisko, ulicę, nr domu, kod pocztowy, miasto, nr telefonu, e-mail. Dystrybucja odbywa się na terenie RP. Możliwe jest wpisanie innego adresu wysyłki.
 4. Zamówione towary są wysyłane Kupującemu za pośrednictwem Dostawcy, którym jest firma kurierska. Kupując w Sklepie www.autoradiahifi.pl  Klient wyraża zgodę na przesłanie zakupionego towaru za pośrednictwem Dostawcy. Po zakupie Klient uiszcza na konto bankowe Sprzedawcy kwotę za towar powiększoną o koszt przesyłki. Kupujący w momencie złożenia zamówienia udziela Sprzedającemu pełnomocnictwo na jednorazowe zawarcie umowy z Dostawcą w celu przesłania za jego pośrednictwem zakupionego towaru na wskazany w formularzu dostawy adres, w imieniu i na koszt Kupującego. Pełnomocnictwo udzielone przez Internet jest traktowane równoznacznie z pełnomocnictwem ustnym. Pełnomocnictwo takie w żaden sposób nie obciąża dodatkowo Kupującego. 
 5. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Sklep stacjonarny prowadzony przez Sprzedawcę.

 

VI Dostawa

 1. Użytkownik dokonuje wyboru rodzaju dostawy:
 • Odbiór w punkcie - Paczkomaty InPost - płatność z góry przelewem bankowym
 • Firma Kurierska – DPD - płatność z góry przelewem bankowym - PRZESYŁKA KURIERSKA
 • Firma Kurierska – DPD - płatność przy odbiorze przesyłki kurierskiej - PRZESYŁKA KURIERSKA POBRANIOWA
 • ODBIÓR OSOBISTY
 • ODBIÓR OSOBISTY PO PRZEDPŁACIE
 1. Zamówiony produkt przesyłany jest na adres podany w formularzu zamówienia lub w mailu.
 2. Na czas realizacji zamówienia składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy. Zamówienia potwierdzone przez Sklep realizowane są w ciągu 3 dni roboczych.
 3. Zasadą jest dostarczenie przesyłki do Użytkownika w ciągu jednego dnia roboczego po jej wydaniu Firmie Kurierskiej.
 4. W sytuacji gdy dostarczone przez kuriera zamówienie ma ślady uszkodzenia, Odbiorca przesyłki powinien żądać sporządzenia odpowiedniego protokołu. Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. .
 5. W pierwszej kolejności Klient powinien zgłosić swoje zastrzeżenia Firmie Kurierskiej lub firmie realizującej dostawę.
 6. Zgodnie z Ustawą z dnia 15.11.1984r. Prawo przewozowe Art. 76:  "Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
 • szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;
 • zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
 • ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
 • szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem."
 1. Zgodnie z art. 548 § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.     

 

VII Sposoby płatności

Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

1. przelewem na rachunek bankowy  PUH AUTO HI-FI MACIEJ NOWAK, UL. BŁĘKITNA 89, 04-663 Warszawa - numer rachunku 71 2030 0045 1110 0000 0152 1630, po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

2. gotówką przy odbiorze przesyłki od Dostawcy - przesyłka kurierska pobraniowa,

3. gotówką przy odbiorze osobistym towaru,

 

VIII Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, Konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w Załączniku do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje wyłącznie Konsumentom.
 2. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia
 3. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 4. W przypadku odstąpienia Użytkownika od umowy, Sprzedawca dokona zwrotu świadczenia nie później niż  w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Użytkownika. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania produktu. Zwrot nastąpi na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
 6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
 • w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

IX Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe AUTO HI-FI Maciej Nowak. Baza danych Sklepu została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z usług Sklepu.
 2. Administrator uprawniony jest do udostępnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
 4. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu zamówienia, w wiadomości e-mail, wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług 
 5. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do złożenia zamówienia dobrowolnie, w związku z tym, iż są konieczne dla dokonania zakupu w sklepie internetowym.
 6. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się ze Sprzedawcą m.in. wysyłając:
 7. wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego
 8. listownie:  PUH AUTO HI-FI MACIEJ NOWAK, 04-663 Warszawa, ul. Błękitna 89
 9. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych rejestracyjnych, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
 10. wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
 11. natychmiastowego zablokowania wykonania usługi do czasu wyjaśnienia sprawy.
 12. Administrator Sklepu zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

 

X Rękojmia / gwarancje

 1. Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć:
 • za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdujące się na stronie internetowej sklepu,
 • mailem na adres: sklepnowakbiuro@wp.eu
 • listownie na adres: PUH AUTO HI-FI MACIEJ NOWAK, 04-663 Warszawa, ul. Błękitna 89
 • osobiście w siedzibie firmy,
  1. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju wady, data zamówienia, data otrzymania oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
  2. Sprzedawca rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
  3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo nie wymieniono produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
  4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail/adres korespondencyjny.   
  5. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek dotyczących reklamacji za pobraniem,
  6. Jeśli Sprzedawca wyśle towar, a Klient go nie odbierze, Sprzedawca ma prawo żądać zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej. Klient może zwolnić się z odpowiedzialności, wykazując, że nie odebrał przesyłki nie ze swojej winy (art. 471 Kodeksu cywilnego).
  7. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
  8. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

 

XI Rezygnacja ze świadczonych usług

 1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn przez wysłanie wiadomości na adres e-mail lub w jakikolwiek inny dogodny dla Użytkownika sposób.
 2. W dniu upływu Okresu wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu, a Sprzedawca zaprzestaje świadczenia usług wobec Użytkownika.
 3. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego w przypadku zaprzestania świadczenia usługi.
 4. Sprzedawca może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi w ciągu 7 dni po wezwaniu do zaprzestania naruszeń, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Użytkownik narusza przepisy niniejszego regulaminu, przepisy prawa w związku z korzystaniem z usług.

 

XII Przepisy Końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.autoradiohifi.pl
 2. Sprzedawca dokona zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez PUH AUTO HI-FI Maciej Nowak będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 4.  W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie
 

autoradiohifi

SIEDZIBA I SKLEP

autoradiofihi, ul. Błękitna 89

ul. Błękitna 89 | 04-663 Warszawa
tel. 22 812 73 18

SKLEP

autoradiofihi, ul. Ludna 5

ul. Ludna 5 | 00-405 Warszawa
tel. 22 621 09 49

 Powered by: www.strony-responsywne.com  
zamknij