koszyk
twoje konto
Regulamin2

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

obowiązujący do dnia 24.12.2014r.

 

I Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania ze sklepu internetowego www.autoradiohifi.pl zwanego dalej Sklepem. Sklep powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.

 2. Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.autoradiohifi.com.pl oraz www.autoradiohifi.pl jest firma PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE AUTO HI-FI MACIEJ NOWAK z siedzibą w Warszawie (04-663) ul. Błękitna 89, NIP: 1130143715, REGON: 012832837 wpisana do CEIDG.

 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep w szczególności:

 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

 • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;

 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 

II Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w Sklepie.

 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny na stronie www.autoradiohifi.pl oraz www.autoradiohifi.com.pl

 3. Sprzedawca - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE AUTO HI-FI MACIEJ NOWAK z siedzibą w Warszawie (04-663) ul. Błękitna 89, NIP: 1130143715, REGON: 012832837 które prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży produktów oraz świadczenia usług.

 4. Konsument / Klient- osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Produkt – towary publikowane na łamach Sklepu w celu sprzedaży oferowanych produktów.

 6. Dostawca - firma kurierska, za pośrednictwem której dostarczane są zakupione produkty,

 7. Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Sklepu - przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika.

 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów zawarta pomiędzy PUH AUTO HI-FI Maciej Nowak a Użytkownikiem, zawierana za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.

 9. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru, adres do wysłania zamówienia

 

III Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

 1. Sprzedawca zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

 2. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

 3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Prywatności dot. Plików Cookies, udostępnionej pod adresem Sklepu.

 5. W celu korzystania ze Sklepu, Użytkownik powinien posiadać:

 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne o następujących minimalnych wymaganiach technicznych: Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Google Chrome w wersji 25 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 20 lub nowszej, minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli;

 • dostęp do sieci Internet;

 • adres poczty elektronicznej email.

 • w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

 1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,

 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów,

 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 1. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu, który jest spowodowany siłą wyższą.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami związanymi z polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały możliwie jak najkrócej.

 

IV Zasady składania zamówień za pośrednictwem http://www.autoradiohifi.pl

  1. Informacje o produktach podane na stronie internetowej sklepu w szczególności opisy, parametry techniczne, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  2. Użytkownik w celu złożenia zamówienia „Konta użytkownika” dokonuje wypełnienia formularza podając: imię i nazwisko, ulicę, nr domu, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, ewentualnie NIP i dane do wystawienia Faktury VAT.

  3. Użytkownik składający zamówienie ma obowiązek zapoznania się i akceptacji regulaminu Sklepu dostępnego na stronie sklepu.

  4. Użytkownik przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzy zamówienia dla celów należytego wykonania umowy;

  • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;

  • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;

  • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

  1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

  2. Użytkownik składający zamówienie powinien podać:

  • nazwę, ilość produktów, kolor (jeżeli jest taka wymagana opcja),

  • imię i nazwisko odbiorcy,

  • dokładny adres dostawy,

  • numer telefonu kontaktowego,

  • adres e-mail zamawiającego,

  1. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu prawdziwych danych.

  2. Sprzedawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

  • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, nieaktualne, wprowadzające w błąd, lub naruszające prawa osób trzecich,

  • dopuści się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

 

V Zasady składania i realizacji zamówienia

 1. Ceny Produktów wyrażone są w złotych i zawierają w sobie podatek VAT.

 2. Cena Produktu nie zawiera w sobie kosztów transportu.

 3. Cena zamówienia jest ceną podaną po dokonaniu wyboru rodzaju dostawy oraz sposobu płatności.

 4. Użytkownik ma możliwość złożenia zamówienia na Produkt za pomocą przycisku „do koszyka”.

 5. Proces zamawiania przez stronę internetową Sklepu składa się z następujących kroków:

 • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka,

 • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Złóż zamówienie",

 • podanie danych osobowych niezbędnych do zrealizowania umowy, 

 • wybór formy dostawy i płatności,

 • potwierdzenie wprowadzonych danych przez przycisk "Podsumowanie"

 • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Potwierdź zakup".

 1. W trakcie składania zamówienia, od początku do ostatniego kroku zatwierdzającego, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na stronie internetowej informacjami.

 2. Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych wyświetlane jest podsumowanie Zamówienia zawierające:

 • przedmiot zamówienia,

 • jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów,

 • całkowity koszt dostawy,

 • wybraną formę płatności,

 • wybrany sposób dostawy,

 • dane kontaktowe zamawiającego,

 • dane do faktury VAT (jeśli zostanie wybrana opcja wystawienia faktury VAT,

 • dane adresowe odbiorcy,

 1. Po kliknięciu na przycisk „Potwierdź zakup” Klient otrzymuje e-mail z informacją dotyczącą zamówienia, zawierający potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 2. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

 3. Zamówienia za pośrednictwem Internetu można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok za pomocą formularza zamówienia podając: imię i nazwisko, ulicę, nr domu, kod pocztowy, miasto, nr telefonu, e-mail. Dystrybucja odbywa się na terenie RP. Możliwe jest wpisanie innego adresu wysyłki.

 4. Zamówione towary są wysyłane Kupującemu za pośrednictwem Dostawcy, którym jest firma kurierska. Kupując w Sklepie www.autoradiahifi.pl  Klient wyraża zgodę na przesłanie zakupionego towaru za pośrednictwem Dostawcy. Po zakupie Klient uiszcza na konto bankowe Sprzedawcy kwotę za towar powiększoną o koszt przesyłki. Kupujący w momencie złożenia zamówienia udziela Sprzedającemu pełnomocnictwo na jednorazowe zawarcie umowy z Dostawcą w celu przesłania za jego pośrednictwem zakupionego towaru na wskazany w formularzu dostawy adres, w imieniu i na koszt Kupującego. Pełnomocnictwo udzielone przez Internet jest traktowane równoznacznie z pełnomocnictwem ustnym. Pełnomocnictwo takie w żaden sposób nie obciąża dodatkowo Kupującego.

 

VI Dostawa

 1. Użytkownik dokonuje wyboru rodzaju dostawy:

 • Firma Kurierska – DPD - płatność z góry przelewem bankowym - PRZESYŁKA KURIERSKA

 • Firma Kurierska – DPD - płatność przy odbiorze przesyłki kurierskiej - PRZESYŁKA KURIERSKA POBRANIOWA

 • ODBIÓR OSOBISTY

 • ODBIÓR OSOBISTY PO PRZEDPŁACIE

 1. Zamówiony produkt przesyłany jest na adres podany w formularzu zamówienia lub w mailu.

 2. Na czas realizacji zamówienia składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy. Zamówienia potwierdzone przez Sklep realizowane są w ciągu 3 dni roboczych.

 3. Zasadą jest dostarczenie przesyłki do Użytkownika w ciągu jednego dnia roboczego po jej wydaniu Firmie Kurierskiej.

 4. W sytuacji gdy dostarczone przez kuriera zamówienie ma ślady uszkodzenia, Odbiorca przesyłki powinien żądać sporządzenia odpowiedniego protokołu. Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. .

 5. W pierwszej kolejności Klient powinien zgłosić swoje zastrzeżenia Firmie Kurierskiej.

 6. Zgodnie z Ustawą z dnia 15.11.1984r. Prawo przewozowe Art. 76: "Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

 • szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;

 • zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

 • ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

 • szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem."

 1. Zgodnie z art. 548 § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.  

 

VII Sposoby płatności

Płatność może być dokonywana w następujący sposób:

 1. przelewem na rachunek bankowy PUH AUTO HI-FI MACIEJ NOWAK, UL. BŁĘKITNA 89, 04-663 Warszawa - numer rachunku 71 2030 0045 1110 0000 0152 1630,

 2. gotówką przy odbiorze przesyłki od Dostawcy - przesyłka kurierska pobraniowa,

 3. gotówką przy odbiorze osobistym towaru,

Sprzedawca wystawia faktury VAT w formie elektronicznej lub papierowej. Sprzedawca wystawia paragony fiskalne. Danymi do faktury są dane podane w formularzu rejestracyjnym. 

 

VIII Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy składając w terminie 10 dni od dnia doręczenia produktu stosowne oświadczenie na piśmie (wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik do regulaminu). Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Decyduje data nadania listu poleconego.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje wyłącznie Konsumentom.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sklepu. 

 4. Klient musi zwrócić kupione produkty w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 5. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 6. W przypadku odstąpienia Użytkownika od umowy, Sprzedawca dokona zwrotu świadczenia nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Użytkownika. Zwrot nastąpi na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy.

 7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.

 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w wypadkach:

 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10-dniowego terminu do odstąpienia;

  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

 

IX Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe AUTO HI-FI Maciej Nowak. Baza danych Sklepu została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z usług Sklepu.

  2. Administrator uprawniony jest do udostępnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

  3. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.

  4. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu zamówienia, w wiadomości e-mail, wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług 

  5. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do złożenia zamówienia dobrowolnie, w związku z tym, iż są konieczne dla dokonania zakupu w sklepie internetowym.

  6. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się ze Sprzedawcą m.in. wysyłając:

  • wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego

  • listownie: PUH AUTO HI-FI MACIEJ NOWAK, 04-663 Warszawa, ul. Błękitna 89

  1. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych rejestracyjnych, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:

  • wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,

  • natychmiastowego zablokowania wykonania usługi do czasu wyjaśnienia sprawy.

  1. Administrator Sklepu zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

 

X Reklamacje

  1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, za niezgodność z Umową sprzedaży produktu zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

  2. Reklamacje w przypadku otrzymania wadliwego towaru powinny być składane:

 • za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdujące się na stronie sklepu

 • listownie: PUH AUTO HI-FI MACIEJ NOWAK, 04-663 Warszawa, ul. Błękitna 89

 • osobiście w siedzibie firmy,

  1. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju wady, data zamówienia, data otrzymania oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

  2. Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.

  3. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Użytkownika.

  4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów). Sprzedawca zwróci Użytkowników równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

  5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail/adres korespondencyjny.

  6. Zgodnie z obowiązującą interpretacją Prezesa UOKiK do Ustawy z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) sprzedający zobowiązany jest zwrócić całość kosztów poniesionych przez kupującego w związku z zamówieniem (kwota równa sumie ceny towaru i kosztów wysyłki do klienta - koszty przesyłki zwrotnej ponosi Kupujący).

  7. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek dotyczących reklamacji za pobraniem,

  8. Jeśli Sprzedawca wyśle towar, a Klient go nie odbierze, Sprzedawca ma prawo żądać zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej. Klient może zwolnić się z odpowiedzialności, wykazując, że nie odebrał przesyłki nie ze swojej winy (art. 471 Kodeksu cywilnego).

 

XI Rezygnacja ze świadczonych usług

 1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn przez wysłanie wiadomości na adres e-mail lub w jakikolwiek inny dogodny dla Użytkownika sposób.

 2. W dniu upływu Okresu wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu, a Sprzedawca zaprzestaje świadczenia usług wobec Użytkownika.

 3. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego w przypadku zaprzestania świadczenia usługi.

 4. Sprzedawca może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi w ciągu 7 dni po wezwaniu do zaprzestania naruszeń, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Użytkownik narusza przepisy niniejszego regulaminu, przepisy prawa w związku z korzystaniem z usług.

 

XII Przepisy Końcowe

  1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.autoradiahifi.pl

  2. Sprzedawca dokona zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

  3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników, korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

  4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

  5. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

autoradiohifi

SIEDZIBA I SKLEP

autoradiofihi, ul. Błękitna 89

ul. Błękitna 89 | 04-663 Warszawa
tel. 22 812 73 18

SKLEP

autoradiofihi, ul. Ludna 5

ul. Ludna 5 | 00-405 Warszawa
tel. 22 621 09 49

 Powered by: www.strony-responsywne.com  
zamknij